الهام کتانچی خیاوی

الهام کتانچی خیاوی

کارشناسی گرافیک

۰ارتباط ۰مهارت
اردبیل | مشکین شهر
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبه
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات