نصرت نیازی

نصرت نیازی

کارشناسی مهندسی مکانیک نقشه کشی صنعتی

۱ارتباط ۴مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی مکانیک نقشه کشی صنعتی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات