صیاد رسولی

صیاد رسولی

کارشناسی مکانیک جامدات

۴ارتباط ۱مهارت
زنجان | خرم دره
مدیر کارخانه
خاک رنگبر ابهر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۷۹ - ۱۳۸۲
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
مدیر کارخانه
خاک رنگبر ابهر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات