در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا مدیریت اجرایی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت اجرایی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند مدیریت اجرایی را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مدیریت اجرایی را بصورت متوسط و حدود ۶۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مدیریت اجرایی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۹%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۶۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۸۲%
زن بیش از ۵۰ عضو ۱۸%
کاربران منتخب