در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا مدیریت اجرایی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت اجرایی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند مدیریت اجرایی را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مدیریت اجرایی را بصورت متوسط و حدود ۶۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مدیریت اجرایی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۸%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۶۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۸۱%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۱۹%
کاربران منتخب