سارا محمودی

سارا محمودی

کارشناسی ارشدعمران

۶ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
حسابدار
مادالیون
کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
حسابدار
مادالیون
مهارت ها
| ۱۷نفر
علی زحمتکشرامین بهمنی نازلیانیمسعود عسگریمجید محمدی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات