محمد بیرامی

محمد بیرامی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
توضیحات