دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

Islamic Azad University of Tehran Markazi

بیش از ۵۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۵۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند زن، و ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۴۵%
زن بیش از ۱۰۰ نفر ۵۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی در آرمانگر عضو هستند که ۸۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰۰ نفر هستند از تهران، 4 درصد از البرز، و ۱۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۵۰۰ نفر
۸۱%
۸۱%
البرز
کمتر از ۵۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۵۰ نفر
۱۵%
۱۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۵۲%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰۰ نفر ۴۰%
دکترا کمتر از ۵۰ نفر ۶%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۵۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
بیش از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۹۱%
۹۱ %