مریم مرادی

مریم مرادی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مشهد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مدیریت بازرگانی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات