سجاد فلاح

سجاد فلاح

در جستجوی کار

۰ارتباط ۱مهارت
قزوین | محمودآباد نمونه
کارگر تولیدی
نوآوران برق آریا
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارسیان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارسیان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کاردانی برق الکتروتکنیک
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارگر تولیدی
نوآوران برق آریا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
انباردار
کارتن نگین البرز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
جوشکار
بهمن دیزل
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات