حمیدرضا عبدالوند

حمیدرضا عبدالوند

حسابدار و کمک حسابدار مالیاتی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | اندیشه
حسابدار
نسیم صادرات راد
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی شهریار
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهریار
۱۳۹۵ اکنون
کاردانی حسابداری مالی
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
حسابدار
نسیم صادرات راد
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
کمک حسابرس
فرادانش
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کمک حسابدار
باتیس کنترل
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کمک حسابدار
تدبیرگران افق ونداد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات