در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا حسابداری مالیاتی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که حسابداری مالیاتی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت متوسط و حدود ۵۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۵۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۵۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۴۲%
کاربران منتخب