در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا حسابداری مالیاتی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که حسابداری مالیاتی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت متوسط و حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۶۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۰%
زن بیش از ۱۰ عضو ۴۰%
کاربران منتخب