در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا حسابداری مالیاتی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که حسابداری مالیاتی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت متوسط و حدود ۵۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۵۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۵۵%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۴۵%
کاربران منتخب