در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا حسابداری مالیاتی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که حسابداری مالیاتی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۵۹%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۴۱%
کاربران منتخب