در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا حسابداری مالیاتی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که حسابداری مالیاتی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت مبتدی و حدود ۲۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت متوسط و حدود ۶۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۲۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۵%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۵%
کاربران منتخب