نسیم محمدی

نسیم محمدی

کارشناسی مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی مجتمع فنی تهران
تحصیلات
مجتمع فنی تهران
۱۳۸۲ اکنون
کارشناسی مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
مهارت ها
توضیحات