مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

Tehran Technical Complex

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
موسسه آموزشی | سایر
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مجتمع فنی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مجتمع فنی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 15 درصد از آذربایجان شرقی، 10 درصد از البرز، 10 درصد از کردستان، 5 درصد از مازندران، 5 درصد از قزوین، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۵۵%
۵۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مجتمع فنی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی طراحی معماری و دکوراسیون داخلی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی آشپزی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰ %