علی جبیره

علی جبیره

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | بندر امام خمینی
سوپروایزر
پتروشیمی غدیر ماهشهر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
سوپروایزر
پتروشیمی غدیر ماهشهر
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات