امیر حسین واحدی خویدکی

امیر حسین واحدی خویدکی

کارشناسی ارشد برق مخابرات

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
توضیحات