محمدحسین صدریان زاده

محمدحسین صدریان زاده

کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات