دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

Islamic Azad University of Shostar

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
شوشتر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۷۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۷۵%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر در آرمانگر عضو هستند که ۷۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از خوزستان، 9 درصد از تهران، و ۱۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۱۰۰ نفر
۷۹%
۷۹%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر در آرمانگر عضو هستند که ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۶۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۲۳%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۱۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۵۷%
۵۷ %