وحید شاه قلی

وحید شاه قلی

کارشناسی ارشد زمین شناسی چینه و فسیل

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | خوی
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۹ اکنون
کارشناسی ارشد زمین شناسی چینه و فسیل
توضیحات