آیلین هاشمپور

آیلین هاشمپور

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه لرستان
تحصیلات
دانشگاه لرستان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی عمران
توضیحات