کاظم حاجی احمد پور

کاظم حاجی احمد پور

کارشناسی مهندسی صنایع

۱۱ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | مهاباد
اپراتور دستگاه
گسترش صنایع لبنیات مهاباد
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی صنایع
-
دیپلم ریاضی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
اپراتور دستگاه
گسترش صنایع لبنیات مهاباد
مهارت ها
ژیلا ابراهیمی
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دبیرستان امام خمینی بوکان