مصطفی بابایی

مصطفی بابایی

کاردانی مهندسی کامپیوتر سخت افزار

۲ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی گسترش انفورماتیک ایران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی گسترش انفورماتیک ایران
۱۳۸۶ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات