نعمت الله عطانسب

نعمت الله عطانسب

کارشناسی مدیریت دولتی

۳ارتباط ۱مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج
۱۳۸۶ اکنون
کارشناسی مدیریت دولتی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات