زمان ارکمان

زمان ارکمان

کارشناسی حسابداری مالی

۰ارتباط ۱مهارت
یزد | یزد
مدیر مالی
ایران خودرو
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی حسابداری مالی
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
مدیر مالی
ایران خودرو
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات