محسن محمدیان

محسن محمدیان

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات

۲ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات