جهان محمدی

جهان محمدی

کارشناسی اقتصاد بازرگانی

۴ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناس فنی
بیمه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان
۱۳۷۸ - ۱۳۸۱
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۸۸ اکنون
کارشناس فنی
بیمه
مهارت ها
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات