مهدی حیدرزاده

مهدی حیدرزاده

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | بناب
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بناب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بناب
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
توضیحات