منیژه محمدی

منیژه محمدی

کارشناسی ارشد چاپ گرافیک

۳ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مارلیک
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مارلیک
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
مهارت ها
توضیحات