در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا چاپ افست را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که چاپ افست را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ افست را بصورت مبتدی و حدود ۲۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ افست را بصورت متوسط و حدود ۴۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ افست را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۳%
کاربران منتخب