امیرحسین بهزادنیا

امیرحسین بهزادنیا

کارشناسی مدیریت دولتی

۴ارتباط ۰مهارت
مازندران | ساری
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز ساری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مدیریت دولتی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات