رضا حزباوی

رضا حزباوی

کاردانی برق الکتروتکنیک

۲ارتباط ۱مهارت
خوزستان | آبادان
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کاردانی برق الکتروتکنیک
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات