مهلا جمالی

مهلا جمالی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری
توضیحات