خلیل علیزاده

خلیل علیزاده

کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای
توضیحات