ریحانه وکیلیان

ریحانه وکیلیان

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مخابرات

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مخابرات
توضیحات