مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)

مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)

Center of Applied Science and Technology Khorasan Razavi

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد) در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۶۹%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد) در آرمانگر عضو هستند که ۸۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 4 درصد از تهران، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
بیش از ۵۰ نفر
۸۷%
۸۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد) در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۶۴%
کاردانی کمتر از ۵۰ نفر ۳۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حسابداری دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت فرهنگی و هنری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۹%
۵۹ %