مهدی بلدی فروشانی

مهدی بلدی فروشانی

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | خمینی شهر
سوپروایزر
شرکت دانش بنیان طعم و عطر ماگنولیا
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
سوپروایزر
شرکت دانش بنیان طعم و عطر ماگنولیا
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
مدیر فروش و بازاریابی
گروه نرم افزار مهرگان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات