در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا مدیریت فروش را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت فروش را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مدیریت فروش را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مدیریت فروش را بصورت متوسط و حدود ۵۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مدیریت فروش را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۶%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۵۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۷۴%
زن بیش از ۵۰ عضو ۲۶%
کاربران منتخب