سید جلال طاهرآبادی

سید جلال طاهرآبادی

دکترا تربیت بدنی فیزیولوژی

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
دکترا دانشگاه لرستان
تحصیلات
دانشگاه لرستان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
دکترا تربیت بدنی فیزیولوژی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات