پیام باقرخانی

پیام باقرخانی

کارشناسی علوم کامپیوتر - کارشناس امور اداری

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
کارمند اداری
شرکت بیمه کوثر
کارشناسی مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تهران 1
تحصیلات
مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تهران 1
۱۳۷۸ - ۱۳۸۲
کارشناسی علوم کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارمند اداری
شرکت بیمه کوثر
اینجانب دارای حدودا 16 سال سابقه کاری در حوزه اداری،دبیرخانه،مسئول دفترمعاونت،دبیرخانه و بایگانی، حوزه بیمه های درمان و بیمه های تکمیلی و... در سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی میباشم.
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کارمند اداری
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما)
۱۳۷۴ - ۱۳۸۲
مسئول اجرایی تدارکات
سازمان بیمه و بازنشستگی ن.م
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات