علی مهذب

علی مهذب

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای پرتو پزشکی

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای پرتو پزشکی
دانشگاه قم
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
کارشناسی فیزیک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات