در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضا اینترنت را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که اینترنت را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند اینترنت را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند اینترنت را بصورت متوسط و حدود ۵۸ درصد از کاربران که بیش از ۵۰۰ نفر هستند اینترنت را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰۰ عضو ۱۰%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای بیش از ۵۰۰ عضو ۵۸%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰۰ عضو ۵۱%
زن بیش از ۵۰۰ عضو ۴۹%
کاربران منتخب