محمدکاظم محمدی

محمدکاظم محمدی

کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات