مهدی پورشریف

مهدی پورشریف

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۲ارتباط ۰مهارت
گلستان | آزادشهر
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شرق گلستان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شرق گلستان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
زبان ها
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات