در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضا زبان ترکی استانبولی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان ترکی استانبولی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند ترکی استانبولی را بصورت مبتدی و حدود ۳۹ درصد از کاربران که بیش از ۵۰۰ نفر هستند ترکی استانبولی را بصورت متوسط و حدود ۳۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند ترکی استانبولی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی بیش از ۵۰ عضو ۸%
متوسط بیش از ۱۰۰ عضو ۱۶%
پیشرفته بیش از ۵۰۰ عضو ۳۹%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۳۷%
کاربران منتخب