الهام صمدی

الهام صمدی

کارشناسی شیمی کاربردی

۱ارتباط ۰مهارت
تهران | پاکدشت
کارشناسی دانشگاه دامغان
تحصیلات
دانشگاه دامغان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی شیمی کاربردی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
تکنسین دارویی
نظام پرستاری دانشگاه شهیدبهشتی
توضیحات