دانشگاه دامغان

دانشگاه دامغان

Damghan University

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سمنان
شهر
دامغان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه دامغان در آرمانگر عضو هستند که ۶۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۳۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۳۴%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۶۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه دامغان در آرمانگر عضو هستند که ۴۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 19 درصد از سمنان، 7 درصد از البرز، 5 درصد از اصفهان، و ۲۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۴۷%
۴۷%
سمنان
بیش از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه دامغان در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۹%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۴%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی زمین شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ریاضی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی آمار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۷%
۵۷ %