محمد امین درفش دار

محمد امین درفش دار

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۲ارتباط ۰مهارت
لرستان | بروجرد
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
plc
۱۳۹۲
plc
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
Icdl درج۲
خصوصی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
نقاط قوت رفتاری
۱_ ارتباطات ۲- تعهد و انگیزه خدمت ۳_حل مسئله و تصمیم گیری ۴_خلاقیت و نوآوری کار تیمی (روحیه مشارکتی) ۵-مسئولیت پذیری و پاسخگویی