لیلا فلاحی

لیلا فلاحی

کاردانی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
توضیحات