رسول منصوری

رسول منصوری

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
هرمزگان | بندرخمیر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بندر لنگه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بندر لنگه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات