در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا شبکه را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که شبکه را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند شبکه را بصورت مبتدی و حدود ۴۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند شبکه را بصورت متوسط و حدود ۲۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند شبکه را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۴%
متوسط بیش از ۱۰۰ عضو ۲۹%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۴۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۲۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۷۹%
زن بیش از ۵۰ عضو ۲۱%
کاربران منتخب