علی پورمحمدباروق

علی پورمحمدباروق

کارشناسی ارشد حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غزالی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غزالی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات